ႏွလုံးေသြးေၾကာေရာဂါ – Coronary artery disease

ႏွလုံး၏ ဧၾသတေသြးလႊတ္ေၾကာမႀကီး၏ အေျခမွာ ညာႏွင့္ ဘယ္ ႏွလုံးေသြးေၾကာႏွစ္ခုထြက္ရွိကာ ႏွလုံးသုိ႔ အဟာရႏွင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္တုိ႔ ေပးပုိ႔ရသည္။ ႏွလုံးသည္ အျခားေသာ အဂၤ ါအစိတ္အပုိင္းမ်ားသုိ႔ ေသြးေပးပုိ႔ရေသာ အဂၤ ါတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကုိယ္တုိင္လည္း ေသြးရရွိရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ႏွလုံးေသြးကုိ ညာႏွင့္ ဘယ္ ႏွလုံးေသြးလႊတ္ေၾကာမ်ား Right and Left Coronary artery မွ ေပးပုိ႔ေပး၏။ ႏွလုံးေသြးလႊတ္ေၾကာက်ဥ္းျခင္း၊ ပိတ္ဆုိ႔ျခင္းေၾကာင့္ ႏွလုံးေသြးလႊတ္ေၾကာေရာဂါ Coronary artery disease ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္သည္။

ႏွလုံးေသြးေၾကာေရာဂါေၾကာင့္

(က) ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း၊ နာျခင္း Angina

(ခ) ႏွလုံးခုန္မႈ နရီစည္း၀ါးပ်က္ျခင္း Abnormal rhythms

(ဂ) ႏွလုံးၾကြက္သားမ်ား ပ်က္ယြင္းေသဆုံးျခင္း Heart Attack

(ဃ) ႏွလုံးလုပ္ငန္း ပ်က္ယြင္းျခင္း Heart Failure

(င) ႏွလုံးခုန္ ရပ္တန္႔သြားျခင္း Cardiac arrest

ႏွလုံးေသြးေၾကာေရာဂါျဖစ္ရန္ အခြင့္သာသူမ်ား

  • ႏွလုံးေသြးေၾကာေရာဂါသည္ မ်ဳိးရုိးဗီဇႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာေရာဂါျဖစ္သည္။ ေရာဂါရွိသူ မိဘမ်ား၏ သားသမီးမ်ား ေရာဂါျဖစ္ႏုိင္သည္။
  • လူတုိ႔၏ ေနထုိင္စားေသာက္မႈ အျပဳအမူ အေလ့အက်င့္တုိ႔ေၾကာင့္လည္း ႏွလုံးေသြးေၾကာေရာဂါ ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ဥပမာ – ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း

ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားမႈနည္းျခင္း

ေသြးတုိးေရာဂါရွိျခင္း

ေသြးခြဲ ကုိလက္စထေရာမ်ားျခင္း

ကုိယ္အေလးခ်ိန္မ်ားသူ၊ အ၀လြန္သူျဖစ္ျခင္း

စိတ္က်ေ၀ဒနာရွိသူမ်ား

မီးယပ္ေသြးဆုံးၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား

ႏွလုံးေသြးေၾကာေရာဂါကုိ

  • ေသြးေၾကာျပဳျပင္ခြဲစိတ္ျခငး္
  • ေသြးစီးဆင္းမႈ လမ္းလႊဲခြဲစိတ္ျခင္းႏွင့္
  • အျခားေသာ ကုထုံးမ်ားျဖင့္ ကုသေပးႏုိင္ပါသည္။

Author  – ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ (ဇီ၀ကမၼေဗဒ)

Leave a Reply