ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ ခရီးသြားလာျခင္း

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္ေလာင္းမ်ား အေမးမ်ားတာက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ ခရီးသြားလို႔ရသလား ၊ကိုယ္ဝန္ဘယ္ႏွပတ္အထိ ခရီးသြားလို႔ရလဲ ၊ဘာေတြ ေဆာင္ရ ၊ေရွာင္ရမလဲ ဆိုတာ ေတြပါပဲ။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ကိုယ္ဝန္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဘာျပႆနာမွ မရွိတဲ့မိခင္ေလာင္းေတြဆိုရင္ေတာ့ ကန႔္သက္ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ မရွိပါ။ မိမိတို႔ ခရီးသြားလို႔က သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေမြးရက္နားနီးတဲ့အခ်ိန္ေတာ့ ေရွာင္သင့္ပါတယ္။ ခရီးမသြားခင္ မိမိတို႔ ဗိုက္အပ္ထားေသာ ဆရာမ်ားနဲ႔လည္း အရင္ ျပသ တိုင္ပင္သင့္တယ္။ သတိျပဳရန္မွာ မိမိတို႔ ခရီး နီးနီးေဝးေဝး သြားသြား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေစာင့္ေရွာက္မႈ စာအုပ္ စာတမ္း မွတ္တမ္းမ်ား ယူသြားေစခ်င္ပါတယ္။ အေရးေပၚ အေျခအေနျဖစ္ရင္ အေရးေပၚက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးမယ့္သူမ်ား မိမိကိုယ္ဝန္အေျခအေန သိထားရေအာင္ပါ။ ဘာေတြ ေဆာင္ရ၊ ေရွာင္ရမလဲကားျဖင့္ ခရီးသြားရင္ -Safety belt ခါးပတ္ပတ္ပါ။ […]

Read More