ေမြးကင္းစကေလးမ်ားတြင္ အသားဝါရျခင္းအေၾကာင္းမ်ား

ေမြးကင္းစကေလး (Neonate) မ်ားတြင္ ျဖစ္ေသာ အသားဝါျခင္းကို ေဆးပညာအရ Neonatal Jaundice ဟုေခၚသည္။ ေမြးကင္းစကေလးမ်ားတြင္ အသားဝါျခင္း(Neonatal Jaundice)ကို ၁။ ပုံမွန္ သို႔မဟုတ္ ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ အသားဝါျခင္း(Physiological Jaundice) ၂။ ေရာဂါ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ အသားဝါျခင္း(Pathological Jaundice) ဆိုၿပီးအၾကမ္းအားျဖင့္ ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားထားသည္။ ၁။ပုံမွန္ သို႔မဟုတ္ ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္အသားဝါျခင္း(Physiological Jaundice) ေမြးကင္းစကေလးအမ်ားစုသည္ ေရာဂါေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ပုံမွန္ သို႔မဟုတ္ ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္အသားဝါျခင္းမ်ိဳး(Physiological Jaundice) ျဖစ္တတ္ၾကပါသည္။ ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ အသားဝါျခင္းသည္ ေမြးၿပီး သုံးရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ စျဖစ္တတ္ေလ့ရွိကာ ငါးရက္ေျမာက္တြင္ အဝါဆုံးအေျခအေနသို႔ေရာက္ၿပီး ၇ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ သူ႔အလိုလို ေပ်ာက္သြားေလ့ရွိသည္။ လမေစ့ဘဲ ေမြးတဲ့ကေလးမ်ားတြင္ေတာ့ ၂ရက္ေနာက္က်ကာ ၉ရက္ေျမာက္က်မွသာ ေပ်ာက္သြားေလ့ရွိသည္။ ပုံမွန္အသားဝါျခင္း သို႔မဟုတ္ ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္အသားဝါျခင္းသည္ […]

Read More